Question: Welke temperamenten zijn er?

Contents

Hippocrates koppelde de humores aan vier bijbehorende temperamenten: sanguinisch (bloed), cholerisch (gele gal), melancholisch (zwarte gal) en flegmatisch (slijm). Met andere woorden: het lichaamssap dat overheerst, bepaalt je temperament, ofwel je persoonlijkheidstype.

Griekse beschaving en Romeinse rijk Veel Welke temperamenten zijn er? hadden kuuroorden waar zieken droomtherapie kregen en zich konden ontspannen en genieten, of het nu om geestelijk of lichamelijke ziekten ging. Psychiatrie en de Renaissance Met de renaissance in Europa en de heropleving van de wetenschappelijke methode werden psychische symptomen opnieuw gezien als verbonden met het lichaam.

De behandeling in deze gestichten: hongeren, mensen laten schrikken, doodsbang maken en aderlaten. Begin moderne psychiatrie In de gestichten werden ketenen vervangen en de gestichtsartsen focusten zich op het bij zinnen brengen van de geestelijk zieke patiënt. Nadelen van de morele behandeling was de massale opsluiting en de moraliserende werkwijze. De zieke moest zich onderwerpen aan de wil van zijn geneesheer, omdat deze alleen wist wat goed voor hem is.

Psychiatrie in de 19e eeuw In de 19e eeuw richt het wetenschappelijk denken zich vooral op de organische oorzaken van psychiatrische ziektebeelden. Men ging ervan uit dat elke psychiatrische aandoening een aanwijsbare biologische oorzaak had. Psychiaters begonnen mentale aandoeningen als hersen ziekten te beschouwen in plaats van als stoornissen in het denken.

De anti-psychiatrie In de jaren zestig was de beeldvorming over de psychisch gestoorde mens duidelijk veranderd, zowel binnen als buiten de psychiatrie. De psychiatrie was uit haar ivoren toren gekomen; de psychiatrische instituten werden anders georganiseerd; beter toegankelijk voor de gewone mens.

Als tegenhanger van Freud en de wetenschappelijke benadering van de psychiatrie, ontstond de Antipsychiatrie. Classificatie, medicatie en empirisch bewezen therapie Halverwege de twintigste eeuw werd een officiële classificatiepoging van psychiatrische stoornissen gedaan. De classificatie was bedoeld om eenheid te brengen in de vele interpretaties van diagnoses.

Het tijdperk van de medicamenteuze behandeling in de psychiatrie begon ongeveer tegelijkertijd. Psychiatrie van nu en de toekomst Ondanks een overvloed aan investeringen droogde de farmaceutische innovatie op in 2000. Vroege geschiedenis van de psychiatrie Over de tijd van de jagers-verzamelaars en de vroeg-agrarische culturen zijn niet veel gegevens bekend.

Aangenomen wordt dat de meeste groepen mensen geloofden in natuurgodsdiensten. Alle goede en slechte dingen werden gezien als manifestaties van bovennatuurlijke krachten, buiten de controle van de mens.

Persoonlijkheidsstoornissen werden veroorzaakt door natuurkrachten, kwade geesten en duivels en het ofwel uitverkoren zijn door of ongehoorzaam zijn aan Goden. Welke temperamenten zijn er? zijn enkele aanwijzingen dat psychische stoornissen ook werden gezien als een ziekte waarvan je kon genezen. In deze tijd werd de behandeling gegeven door medicijnmannen en tovenaars, omdat zij kennis hadden over de geheimen van de natuur.

Ook bezaten zij grote kennis van kruiden en vergiften, die ook gebruikt werden in de behandeling; hypnose en suggestie speelden ook een rol. De demon moest uit het lichaam verjaagd worden, door het lichaam te slaan, te stompen, uit te hongeren en het kruidenmengsels te geven. Gebedsriten en talismannen werden gebruikt. In het uiterste geval was doorboring van de schedel een mogelijkheid. In de oudheid werden er gaten geboord in de schedel van mensen die zich op een toen abnormaal beschouwde manier gedroegen.

Bewijs van trepanatie is gevonden in prehistorische menselijke resten vanaf de neolithische tijd tot de vroegmoderne tijd. Uit grotschilderingen blijkt dat mensen geloofden dat de behandeling epileptische aanvallen, migraine en geestelijke stoornissen zou genezen.

De demon zou door dit gat in de schedel kunnen ontsnappen. Nieuwe botgroei bewijst dat een aantal van de behandelde mensen in ieder geval in leven bleven. Dat maakt het het grootste papyrus met medische informatie uit het oude Egypte.

Welke temperamenten zijn er?

Welke temperamenten zijn er? boek is in verschillende hoofdstukken verdeeld, waarvan het grootste over het hart gaat. Er gaan stukken over het feit dat het hart het bloed pompt, maar ook dat daar de tranen, sperma en urine vandaan kwamen.

Ook dachten ze dat het hart Welke temperamenten zijn er? veroorzaakte. Ook dementie wordt hier besproken. In het hindoegeschrift Atharva-Veda wordt melding gemaakt van mentale ziektes.

De Atharva-Veda Welke temperamenten zijn er? over de plek van de menselijke geest in de wereld, de normale en abnormale toestanden ervan, en benoemd ook een reeks technieken om persoonlijkheid te ontwikkelen en geestelijk lijden te overwinnen. Meditatie en het spirituele pad worden als remedies genoemd. De case-studies verschenen in de Huangdi Neijing De meest recente vertaling iseen oude verhandeling over gezondheid en ziekte, volgens overlevering geschreven door de beroemde Chinese keizer Huangdi rond 2600 voor Christus.

Huangdi is echter een semi-mythische figuur. De teksten komen waarschijnlijk uit 1000-300 v Chr. Griekse beschaving en Romeinse rijk Veel steden hadden tempels voor Welke temperamenten zijn er?, de god van genezing. Deze tempels werden naast geneeskrachtige bronnen of hoog in de bergen geplaatst. Om de tempels heen ontstonden zogenaamde gezondheidscentra.

Er werden ook psychosomatische zieken behandeld. Dit is vooral te danken aan Hippocrates. Hij wordt gezien als de grondlegger van de moderne geneeskunde. Welke temperamenten zijn er? scheidde het verschijnsel ziekte van de magie en het bijgeloof en wees het Griekse geloof, dat de ziekte een straf van de goden is, af. Ook geestelijke ziekten werden door hem nadrukkelijk als behandelbare ziekten gezien.

De eerste slaaptherapieën in Asklepieion vonden plaats. Zieken werden rond het altaar gegroepeerd. Na voorbereidende ceremoniën raakten zij bedwelmd door zoete geuren en zachte muziek. In hun droom verscheen aan hen de genezing brengende godheid. Door deze tempelslaap kon een zieke genezen worden.

Overdag werden geneeskrachtige baden genomen, diëten gevolgd, wandelingen gemaakt en speciale lichaamsoefeningen uitgevoerd. Als de behandeling niet hielp werd de patiënt van de tempelgronden weggejaagd en soms gestenigd.

Hippocrates was een Griekse arts die rond 400 v. De mens zag hij als een miniatuur-verlicharnelijking van de vier hoofdelementen van het heelal: water, Welke temperamenten zijn er?, lucht en vuur.

Elk van deze elementen werd in het Welke temperamenten zijn er? vertegenwoordigd door een vloeistof. Hij was ervan overtuigd dat gezondheid bij de mens afhing van de balans tussen lichaamssappen; onbalans zou ziekte veroorzaken. Het menselijk lichaam zou bestaan uit vier soorten lichaamssappen: slijm luchtbloed vuurgele gal aarde en zwarte gal water.

Dit wordt de leer der humores genoemd. Hippocrates maakte geen onderscheid tussen somatische en psychische ziekten. Hij benadrukte zelfs dat mensen met een geesteszieke echt lijden, en daarom moesten worden behandeld als andere zieke personen. Als iemands denken en gedrag afwijkend was, was er sprake van een hersenziekte hersenpathologie. Naast de fysiologische verklaring van de ziekte was hij ook van mening dat omgevings- en emotionele stress lichaam en geest kunnen schaden.

Hippocrates was de eerste die een beschrijving gaf van de zwangerschapsneurose en de angstneurose. Hij leverde opmerkelijk gedetailleerde rapporten over symptomen die nu bekend zijn bij epilepsie, delirium tremens, hersenbloeding en paranoia. Hysterie werd volgens hem veroorzaakt doordat de baarmoeder Welke temperamenten zijn er?

het lichaam van de vrouw ging zwerven op zoek naar de vervulling van haar diepste wens: een kind. De therapie was eenvoudig: trouwen. Een onbalans van de lichaamssappen kon worden genezen met een dieet. Voor Hippocrates waren hygiëne en een gezonde manier van leven van groot belang bij het voorkomen van ziekten. De behandeling van patiënten met een geestelijke stoornis bestond uit koude of warme overgietingen, rust, diëet en afleiding in de vorm van zang en muziek.

Plato onderscheidde vier stadia van de menselijke kennisverwerving, stelde dat alle kennis aangeboren is en maakte een onderscheid tussen waarneming en werkelijkheid. Aristoteles schreef een filosofisch boek over een psychologisch onderwerp: Over de ziel. Aristoteles maakte als eerste impliciet onderscheid tussen psychologie en filosofie.

Hij onderzocht de relatie tussen ziel en lichaam. De eerste anatomische modellen: de Griekse arts en filosoof Herophilus bestudeerde het zenuwstelsel en maakte een onderscheid tussen sensorische zenuwen en motorische zenuwen. De Griekse anatomist Erasistratus bestudeerde de hersenen en maakte een onderscheid tussen de grote hersenen en het cerebellum. De laatste grote geneeskundige van de klassieke tijd was Claudius Galenus Galen. Hij volgde de humorale pathologie van Hippocrates en was ook de eerste experimentele fysioloog.

Ook de behandeling was een voortzetting van de lijn van Hippocrates. De patiënt moest veel rusten en zich uitsluitend bezig houden met aangename zaken, zoals baden, zang, dans en massage.

Bij moeilijke gevallen nam hij soms zijn toevlucht tot meer ingrijpende middelen zoals aderlating en braken. Sectie op het menselijk lichaam was in zijn tijd niet toegestaan, daarom onderzocht hij de anatomie van apen en varkens. Door zijn wetenschappelijk onderzoek van het zenuwstelsel was hij in staat om de Welke temperamenten zijn er? van de hersenen in het geestelijk functioneren onder de aandacht te brengen. In deze tijd werd het eerste onderscheid gemaakt tussen tijdelijke en chronische psychische stoornissen.

Ook illusies en hallucinaties werden als verschillend opgevat. Cicero wees erop dat lichamelijke klachten het gevolg konden zijn van geestelijke aandoeningen en legde zo de basis voor de psychosomatiek. De Romeinse arts Asclepiades van Bithynië pleitte voor humane behandelingen voor mensen met psychische stoornissen en bevrijdde ze van opsluiting om hen te behandelen met natuurlijke therapie, zoals diëten en massages.

De Dode Zee-rollen omvatten een collectie handschriften van meer dan 900 documenten, ontdekt in elf grotten in een plaats op de Westelijke Jordaanoever aan de noordwestkust van de Dode Zee. De documenten zijn geschreven in de Hebreeuwse, Aramese en Griekse taal. Ze dateren uit de periode ca. Waarschijnlijk zijn ze rond 68 na Chr. Augustinus startte zijn vroege en invloedrijke schrijven over de menselijke wil, een centraal onderwerp in de ethiek. Filosofen uit de 18e en 19e eeuw als Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer en Friedrich Nietzsche zouden dit thema nader uitwerken.

Hij beschreef in zijn werk ook zijn persoonlijke ontwikkeling en introduceerde daarmee de autobiografische onderzoeksmethode. Toen de steden groeiden, veranderde dat. Volgens de middeleeuwse mens was waanzin een straf van god of het werk van de duivel. Welke temperamenten zijn er? werd daarom in eerste instantie bestreden door op allerlei manieren de duivel uit te drijven. De meest vreedzame wijze was een bedevaart. Er werd intensief bij de patiënt gebeden. Als dat niet hielp, sloeg men erop los.

De patiënt werd tot bloedens toe gegeseld en in sommige gevallen om het leven gebracht. Laat in de Middeleeuwen werden vrouwen Welke temperamenten zijn er?

door de duivel bezeten werden tot heksen bestempeld en verdronken of verbrand. In de Middeleeuwen onderscheidde men vier verschillende psychiatrische ziektebeelden: Insania waartoe manie en melancholie behoordenFrenesis waanzin met koortsEpilepsie vallende ziekte of maanziekteRabis hondsdolheid.

De invloed van de kerk groeide enorm. De kerk werd onafhankelijk van de staat gesteld en vormde het belangrijkste element van eenheid.

De natuur zag men als een reflectie van de Goddelijke wil en viel buiten het bereik van de menselijke rede. Het systematisch observeren zoals de Grieken dat deden, paste niet in dit systeem. In het begin van de Middeleeuwen werden de geesteszieken humaan Welke temperamenten zijn er?. De geestelijkheid nam het op zich om de zieken in hun kloosters te verzorgen en te genezen.

De behandeling bestond naast verpleging uit bidden, het aanraken van relikwieën of het drinken bij afnemende maan van zelf gebrouwen drankjes. Zo ontstonden ook de bedevaartstochten naar de plaatsen waar deze relikwieën bewaard werden. Ook waren er artsen die behandelingen verrichtten. Deze artsen werden in hun denken nog steeds sterk beïnvloed door Galenus. De behandeling bestond uit een mengelmoes van geloof, magie en wetenschap. Aderlatenbraken, trepanatie, kruiden en als dit niet hielp een milde vorm van exorcisme.

Bij de behandeling ging de arts ervan uit dat er iets in het lichaam binnen was gekomen dat ook weer naar buiten moest voordat de patiënt zou kunnen genezen.

Welke temperamenten zijn er?

De geesteszieken uit de eigen gemeenschap worden niet opgesloten of buitengesloten. De familie blijft aansprakelijk en zorgt zo lang mogelijk voor de zieke gezinsverpleging. Justitie houdt rekening met toerekeningsvatbaarheid en handelingsbekwaamheid.

Geesteszieken van buiten de gemeenschap waren vaak het Welke temperamenten zijn er? van spot en slechte behandeling. Ze werden buiten de stad gezet en meegegeven aan pelgrims. Als hoofdarts van het ziekenhuis van Bagdad was hij ook de directeur van een van de eerste psychiatrische afdelingen ter wereld. Twee van zijn werken in het bijzonder, El-Mansuri en Al-Hawi, geven beschrijvingen en behandelingen voor geestelijke ziekten.

Welke temperamenten zijn er?

Een van Welke temperamenten zijn er? eerste psychiatrische ziekenhuisafdelingen werd gebouwd door Arabische moslims in Bagdad, gevolgd door Caïro in 800 en Damascus in 1270.

In de islam werden de geesteszieken als onbekwaam beschouwd, maar verdienden ze een humane behandeling en bescherming. Opvallend is dat hij demonen niet als de boosdoener zag van mentale ziekten. Gestoorden werden door krampen en stuiptrekkingen geplaagd en gedroegen zich krankzinnig met schuim op de mond.

Een persoon die door de duivel bezeten was kon alleen geholpen worden door de duivel uit te drijven. In eerste instantie gebeurde dit op een zachtzinnige manier, door gebed en handoplegging. Maar later Welke temperamenten zijn er? er particuliere duiveluitbanners die steeds hardere methodes hanteerden. Vooral vrouwen werden er van verdacht bezeten te zijn van de duivel, ze werden betiteld als heks.

De Inquisitie werd in het leven geroepen en vervolgde, veroordeelde en vonniste geestelijk gestoorden en ook gezonde mensen op verdenking van hekserij. Psychiatrie en de Renaissance Slechts zeer langzaam gingen de Middeleeuwers inzien dat krankzinnigheid niet verklaard kon worden uit een bezetenheid door de duivel.

Ook de kerk ging zich verzetten tegen het duiveluitbannen. Met de renaissance in Europa en de heropleving van de wetenschappelijke methode werden psychische symptomen opnieuw gezien als verbonden met het lichaam. Europese denkers begonnen zich af te keren van religieuze verklaringen voor psychiatrische symptomen. Vroege mensen die renaissance-ideeën steunden waren onder meeren. Er waren in het begin van de 16e eeuw geen krankzinnigengestichten meer in Europa.

Er waren wel duizenden lepra-ziekenhuizen. In deze ziekenhuizen begon nu de geïnstitutionalisede verpleging, of liever opsluiting, van de geestelijk gestoorden. Als krankzinnigen in die tijd voor zichzelf of anderen gevaarlijk waren werden ze vastgeketend in een kerker opgesloten.

De gestichten namen zowel bedelaars als geestelijk gestoorden op. De instituten hadden als enige behandeling het aan het werk zetten van de bewoners. Ongeveer in dezelfde tijd ontstonden meer gespecialiseerde instellingen voor geestelijk Welke temperamenten zijn er?. De behandeling in deze gestichten: hongeren, mensen laten schrikken, doodsbang maken Welke temperamenten zijn er? aderlaten. De eerste gestichten in de kloosters Haina, Merxhausen en Hofheim in Duitsland werden geopend door Phillippus de Grootmoedige, zoon van landgraaf Willem de Tweede.

Dit is de oudst bekende literaire referentie naar het begrip psychologie. Het Bethlehem ziekenhuis in Bishopsgate, buiten de muur van Londen ,begon psychiatrische patiënten op te nemen. Dit gesticht werd één van Londens grootste toeristische attracties tot in de 19e eeuw. Tegen betaling kon men gekken bezichtigen als in een hedendaagse dierentuin. Johannes Wier protesteerde tegen de heksenvervolgingen. Volgens Wier waren Welke temperamenten zijn er?

vrouwen die werden terechtgesteld geen heksen, maar ongelukkige vrouwen die leden aan melancholie. Ze hadden geen straf nodig, maar behandeling. In het boek ontwikkelde hij een nieuwe theorie over de oorzaak van epilepsie en gerelateerde aandoeningen en droeg daarmee bij aan de ontwikkeling van de psychiatrie.

Hij beschreef de menselijke geest als een onbeschreven blad tabula rasadie later door ervaring wordt gevuld. In 1734 volgt een tweede boek over psychologie genaamd psychologia rationalis. In vroeger tijden verbande men gekken naar het dolhuis, tegenwoordig huisvest men patiënten in een psychiatrische inrichting.

Begin moderne psychiatrie Het opnieuw omarmen van de wetenschappelijke methode, de aandacht voor individuele waardigheid en het politieke geloof in vrijheid en rechten Welke temperamenten zijn er? de mens zorgde voor een toenemende zorg voor de geestelijk gestoorde mens. Eind 18e eeuw was de naturalistische visie van Hippocrates opnieuw aan een opmars begonnen.

Er werd weer aandacht geschonken aan de anatomie en fysiologie en de fysieke behandeling van geestelijk gestoorden werd door de artsen weer aanbevolen. Omdat men dacht dat geestesziekten het gevolg waren van verkeerde denkprocessen, werden de ketenen vervangen en focusten de gestichtsartsen zich op het bij zinnen brengen van de geestelijk zieke patiënt. Men kreeg meer aandacht voor de noden en angsten van de patiënt. Allerlei sociale vormen van therapie werden ingesteld.

Men ging op een vriendelijke en begrijpende manier praten met de patiënt, van wie men nu aannam ziek was geworden door een teveel aan spanningen. Nadelen van de morele behandeling was de massale opsluiting en de moraliserende werkwijze. Spanning als oorzaak van het ziek worden leidde tot dubbele afzondering. Patiënten werden in grote groepen een instelling gestopt en de instelling werd ver van de spanningen van de stad gebouwd.

Men ging ervan uit dat de verandering van het milieu leidde tot verbetering. De relatie tussen de zieke en zijn geneesheer was als die van meester en knecht. De zieke moest zich onderwerpen aan de wil van zijn geneesheer, omdat deze alleen wist wat goed voor hem is. De morele behandeling werd in Engeland moral treatment en in Frankrijk traitement morale genoemd.

In Nederland sprak men van de zedenkundige behandeling. Schroeder van der Kolk 1797-1862 paste deze behandeling toe in onder meer het Buitengasthuis te Amsterdam en in het dulhuys te Utrecht 1785 De Italiaanse arts Vincenzo Chiarugi hielp bij het invoeren van humanitaire hervormingen in gestichten, zoals het verbieden van ketenen als middel om psychiatrische patiënten in bedwang te houden.

Chiarugi scheidde de geestelijk zieken ook van de misdadigers. Dit Welke temperamenten zijn er?, in tegenstelling met de verwachting, tot meer orde en rust onder de patiënten. De medici van die tijd stonden voor een raadsel. Zijn periodiek betere periodes zorgden voor het idee dat psychische ziekten misschien konden worden genezen. Een hedendaagse wetenschappelijke theorie is dat hij leed aan de ziekte.

Deze theorie wordt echter in twijfel getrokken door onderzoekers van St. Hij wordt gezien als de vader van de moderne psychiatrie. Pinel was de eerste arts die een ziektegeschiedenis bijhield van zijn patiënten. Hij bekeek de patiënt vanuit een medisch-perspectief en behandelde de patiënt liefdevol en welwillend. Hierin pleit Pinel voor een zorgvuldige psychologische studie van mensen door de tijd heen, wijst hij erop dat waanzin niet altijd continu is en pleitte hij voor de decriminalisering van geesteszieken.

Hij legt de nadruk op de classificatie van geestelijke stoornissen, waaruit uiteindelijk de en de zijn geboren. In 1809 publiceerde hij de eerste beschrijving van dementia praecox schizofrenie. Volgens de legende bevrijdde Pinel geesteszieken ook van hun ketenen en begon hij Moral Treatment.

In werkelijkheid stond Pinel ketenen oogluikend toe wanneer andere middelen faalden. Het was Jean-Baptiste Pussin die in Bicêtre in 1797 de ijzeren handboeien verving door dwangbuizen in stof, nadat Pinel vertrok naar het Salpêtrière.

Pinel volgde Pussins voorbeeld drie jaar later, nadat hij Pussin naar het Salpêtrière haalde. Inmiddels wordt erkend dat de Italiaan Vincenzo Chiarugi al voor Pinel geesteszieken van hun ketenen verloste. Het zou nog enkele Welke temperamenten zijn er? duren voor het woord ingeburgerd raakte en de psychiatrie als een aparte wetenschappelijke discipline werd beschouwd. Aan het begin van de negentiende eeuw sprak men nog steeds van gestichtsartsen of aliënisten. De relatie tussen de gestoorde en de behandelaar werd die van arts-patiënt, de verpleging werd geheel gericht op medisch-lichamelijke verzorging.

In de 19e eeuw richt het wetenschappelijk denken zich vooral op de organische oorzaken van psychiatrische ziektebeelden. Men ging ervan uit dat elke psychiatrische aandoening een aanwijsbare biologische oorzaak had. Psychiaters begonnen mentale aandoeningen als hersen ziekten te beschouwen in plaats van als stoornissen in het denken.

Het zwaartepunt van de diagnose werd gelegd in pathologische-anatomische afwijkingen van de hersenen, in stoornissen van de functie van het zenuwstelsel en in veranderingen van de samenstelling en de werking der Welke temperamenten zijn er?.

Deze periode van het medisch of organisch-somatische model heeft geduurd tot de jaren 60 van de 20ste eeuw. Hij werd opgevolgd door grote namen als Wilhelm Wundt als grondlegger van de empirische psychologie en Emil Kraepelin die als eerste de psychische stoornissen categoriseerde. Het logo van de American Psychiatric Association draagt het portret van Rush.

De behandelingsmethoden legden de nadruk op frisse lucht, lichamelijke activiteit, educatieve verrijking, therapeutisch werk op de boerderij Welke temperamenten zijn er? in de keuken, en ondersteunend personeel. Hij stelde dat iedere geestelijke ziekte een fysiologische oorzaak heeft. Hij start hervormingen in de behandeling van geesteszieken en het voert veranderingen door in het bestaande inrichtingenstelsel.

Hij geloofde in de integratie van geesteszieken in de maatschappij en stelde voor om kortstondige ziekenhuisopname te combineren met hulp in de gewone omgeving van patiënten. Gall and Spurzheim, and into the objections Made Against It. Deze wet bevatte bepalingen omtrent de gestichten en de Welke temperamenten zijn er? van opname en ontslag. Iedere provincie was voortaan verplicht zelf zorg te dragen voor voldoende verpleegmogelijkheden voor haar eigen geestelijke zieken.

De gang van zaken in de gestichten kwam onder toezicht te staan van inspecteurs.

Opvoedingsstijlen uitgelegd met voorbeelden

Door deze wet werd het inrichtingswezen in Nederland snel gereorganiseerd. Door de controle bleven alleen de doelmatige gestichten overeind. Het theoretische model van de psychiatrie was Welke temperamenten zijn er? op de scheiding tussen binnen en buiten.

Er was een duidelijke scheiding tussen mens en wereld. De ziekte zat in de persoon zelf en werd niet veroorzaakt door de omgeving. Deze strikte scheiding vinden we ook terug in de psychoanalyse.

De voorloper van het Royal College of Psychiatrists, toen bekend als de Association of Medical Officers of Asylums and Hospitals for the Insane, werd in Engeland opgericht.

Tegenwoordig worden ze allebei beschouwd als voorbeelden van wetenschappelijk racisme. In 1857 publiceerde hij Traité des Dégénérescences, ter bevordering van het begrip van geestesziekten op basis van de theorie van de degeneratie, die de rest van de eeuw een invloedrijk concept Welke temperamenten zijn er?

de psychiatrie werd. Fechners belangrijkste werk was het boek Elemente der Psychophysik. Fechners ontdekking bestaat eruit dat hij een mathematisch verband tussen deze twee feiten formuleerde. Het verband dat Fechner ontdekte is later bekend geworden als de wet van Weber-Fechner en is als volgt te omschrijven: De sensatie is evenredig met de logaritme van de prikkel. Zijn ontdekking markeert de start van de neuropsychologie.

Hij had een grote invloed op de ontwikkeling van de psychologie als zelfstandige en empirische wetenschap. Hij was de eerste die zijn vakgebied naar een wetenschappelijk niveau Welke temperamenten zijn er?. In navolging van Fechner meende Wundt dat psychologische fenomenen door middel van meetbare prikkels en de menselijk reacties daarop onderzocht konden worden met behulp van experimentele methoden.

Tot dan toe was de psychologie een grotendeels theoretisch-filosofisch vak, waarbij allerlei denkbeelden over de werking van de menselijke geest en het menselijk gedrag werden geponeerd, zonder dat ze in de praktijk systematisch werden getoetst. In eerste instantie was het vooral bedoeld voor demonstratielessen.

De hond van Pavlov, het gevangenisexperiment van Zimbardo, het placebo-effect, psychoanalyse… Dit boek vat de 50 belangrijkste ideeën uit de geschiedenis van de psychologie kort en duidelijk samen Met 3-secondenbiografieën en 3-minutenanalyses van wereldberoemde psychologen en hun theorieën, zoalsStanley Milgram en William James.

Kraepelin geloofde net als zijn leermeerster dat de belangrijkste oorzaak van psychiatrische aandoeningen een biologisch en genetisch defect was.

Hij publiceerde in 1883 een classificatiesysteem waarmee hij de organische oorzaken van de geestelijke stoornissen vast kon stellen. Bij sommige geestelijke stoornissen zag hij een bepaalde groep symptomen syndroom genaamd zo regelmatig voorkomendat ze wel een onderliggende oorzaak moesten hebben.

Iedere geestelijke ziekte beschouwde hij als verschillend van alle andere, met zijn eigen genese, symptomen, verloop en uitkomst. De classificatie van Kraepelin werd de basis voor de huidige diagnostische categorieën een belangrijk uitgangspunt bij de totstandkoming van de vandaag de dag nog steeds gebruikte In zijn Lehrbuch fur studierende und Artze kregen de in de loop van die eeuw ontstane ziektebeelden hun schriftelijke neerslag.

Kraepelin onderscheidde 2 grote groepen van geestelijke stoornissen: Dementia praecox vroegere term voor schizofrenie en Manisch-depressieve Psychose. Hij dacht dat een chemische disbalans de oorzaak was van schizofrenie en dat een manisch-depressieve stoornis veroorzaakt werd door een onregelmatigheid in het metabolisme.

Zijn theorieën domineerden de psychiatrie aan het begin van de twintigste eeuw. Tijdperk van de psychoanalyse Laat in de 18e eeuw en door de 19e eeuw heen, ontstonden er in Frankrijk en Oostenrijk verschillende gezichtspunten die er vanuit gingen dat geestelijke ziektes veroorzaakt worden door psychisch disfunctioneren. Welke temperamenten zijn er?

symptomen waren niet te verklaren vanuit het brein, door het somatisch-anatomische model. Rond 1910 kreeg de materialistische klinische psychiatrie een belangrijke tegenhanger in de vorm van de Freudiaanse psychoanalyse. Freud vatte hysterie op als een seksuele stoornis, als een conflict tussen een verdringende en een verdrongen instantie, waarbij de conversieverschijnselen werden gezien als verwrongen substituten van seksuele bevrediging, die niet op normale wijze verkregen kon worden.

De psychiatrie werd al snel het specialisme dat bekend stond om deze behandeling. Welke temperamenten zijn er? werd zo de eerste behandeling voor niet-opgenomen psychiatrische patiënten. Het creëerde ook een tweedeling, die tot op de dag van vandaag voortduurt, tussen biologische psychiatrie en psychotherapie. Psychoanalyse was de belangrijkste behandelmethode in de psychiatrie van niet-opgenomen mensen in de eerste helft van de 20e eeuw.

Achteraf gezien werd het zelfs gebruikt voor omstandigheden waarin het weinig goed leek te doen. Empirisch bewijs van de werkzaamheid ervan was schaars, omdat psychoanalytici experimenten grotendeels schuwden, en omdat analytische interventies en hun uitkomsten inherent moeilijk zijn om te bestuderen.

Desalniettemin wordt in veel casussen geschetst dat psychoanalyse werkte en lijkt het empirisch onderzoek dit te ondersteunen.

Thomas van Aquino

Onder leiding van Granville Stanley Hall wordt de eerste American Journal of Psychology gepubliceerd. Een aangrijpende historische roman over Welke temperamenten zijn er? jonge vrouw die in een gesticht belandt op verdenking van de moord op twee van haar kinderen. Freud was een van de meest invloedrijke en controversiële denkers van de twintigste eeuw.

Zijn werk en theorieën hebben mede vorm gegeven aan moderne opvattingen over jeugd, persoonlijkheid, geheugen, seksualiteit, conflict en therapie. Edward Titchener publiceert An Outline of Psychology. Hij legde de discipline van de psychoanalyse en psychotherapie vast in een systematische theorie over de relatie tussen bewuste en onbewuste psychologische processen. Sigmund Freud publiceerde The Psychopathology of Everyday Life. Ze beoordeelden intellectuele capaciteit met deze eerste gestandaardiseerde psychologische test.

Hij beschuldigde Freud ervan te veel de nadruk te leggen op seksualiteit en zijn theorieën te baseren op zijn eigen jeugd. Zo is een tafel méér dan vier balken en een plank, en is de menselijke persoonlijkheid méér dan de som van de afzonderlijke beschrijfbare en meetbare Welke temperamenten zijn er?. De waarnemingspsychologie gaat ervan uit dat de mens meer ervaart dan de som van de afzonderlijke zintuiglijke prikkels. Hiermee zette hij zich af tegen de psychologie van die tijd die grotendeels steunde op introspectie en zich richtte op de studie van het bewustzijn en het mentale leven.

In de plaats kwamen gedrag en experimenteel onderzoek, met nadruk op observeerbaarheid en objectiviteit. De eerste behavioristen wijdden zich grotendeels aan dieronderzoek. Het was een erg mechanistisch behaviorisme dat op zoek ging naar hoe stimuli gedrag konden uitlokken en hoe dat beïnvloed kon worden.

De leerprocessen werden conditionering genoemd. Deze visie werd zeer sterk Welke temperamenten zijn er? door de reflexfysiologie van Ivan Pavlov en anderen. Naast Watson was onder meer Edward Thorndike een belangrijke vroege behaviorist Carl Jung ervoer de benadering van Freud als te dogmatisch en te autoritair; in zijn ogen Welke temperamenten zijn er?

Freud zich niet op als wetenschapper maar meer als een dominante kerkvader. Hij verwees naar Freuds onvermogen om religie en spiritualiteit te erkennen en ontwikkelde zijn eigen theorieën. Zijn nieuwe denkschool werd bekend als Analytische Psychologie. Het collectief onbewuste is waarmee Jung zich van Freud onderscheidt. De inhouden van het collectief onbewuste noemt hij archetypen, overgeërfd onbewust psychisch materiaal dat de hele menselijke soort gemeen heeft.

De British Psychoanalytical Society werd opgericht door Ernest Jones, die biograaf van Freud werd. Moreno was een pionier in de Weense psychotherapie en legde de nadruk op spontaniteit en interactie; later werden deze bekend onder de namen Psychodrama en Sociometrie.

John Watson en Rosalie Rayner verrichtten het Little Albert experiment, waarbij klassiek conditioneren werd gebruikt om een kleine jongen bang te maken voor witte ratten. De Oostenrijkse arts Julius Wagner-Jauregg won de Nobelprijs voor zijn uitvinding van malariatherapie voor neurosyfilis toen genaamd General paresis of the insane. Hij startte de behandeling in 1917. Jean Piaget publiceerde Judgement and Reasoning in the Child.

De Indiase divisie van de Royal Medico-Psychological Association werd gevormd als gevolg van de inspanningen van Dr. Burrhus Skinner publiceerde The Behavior of Organisms: An Experimental Analysis, waarin hij de gedragsanalyse introduceerde. De controverses tussen Sigmund Freuds dochter Anna Freud en Melanie Klein, oprichter van de Object Relations Theory objectrelatietheoriezorgden ervoor dat de British Psychoanalytical Society permanent in drie kampen werd opgedeeld.

Carl Rogers publiceerde Counseling and Psychotherapy, waarin hij stelt dat respect voor de cliënt en een niet-oordelende benadering de basis zijn voor een effectieve behandeling van geestelijke aandoeningen. Het model is ontwikkeld op basis van theorieën van Carl Gustav Jung 1943 Abraham Maslow beschrijft zijn Piramide van Maslow in het artikel A Theory of Human Motivation. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging Welke temperamenten zijn er?

de behoeften die hoger in de hiërarchie geplaatst werden nadat de lager geplaatste behoeften bevredigd waren. Hieronder vallen onder meer behoefte aan slaap, voedsel, drinken en het uitscheiden van ontlasting. Maslow classificeert hieronder ook seks en andere lichamelijke zaken zoals sport en comfort.

Dit kan bijvoorbeeld de buurt, het gezin of het bedrijf zijn. Typische voorbeelden zijn: huisvesting, werk en relaties. Er wordt gepoogd dit op te vangen door een uitgebreid stelsel van sociale zekerheid. Het sociale milieu is niet weg te cijferen als steunende basis van deze actualisatietendens.

In de latere fasen van zijn leven nuanceert hij zijn visie op zelfactualisering en legt hij de nadruk op zelftranscendentie. Skinner onderscheidde twee vormen van conditionering: respondente conditionering cfr. Pavlov waarbij het ging om vooral fysiologische reflexen, en operante conditionering. Het onderzoek van Skinner richtte zich volledig op de operante conditionering. Om gedrag te voorspellen moet men zicht hebben op het organisme en zijn context.

Deze context behelst de biologische kenmerken, de leer- geschiedenis en de huidige situatie. Gedragsanalyse en dus psychologie wordt eigenlijk beschouwd als een onderdeel van de biologie. Volgens Horney werden neuroses niet alleen veroorzaakt door emotionele conflicten uit de kindertijd maar vooral door relaties met mensen. Zij volgde aanvankelijk de theorie van Freud hierover maar bracht later nuances Welke temperamenten zijn er?. Ze richtte er een alternatieve psychoanalytische vereniging op, die een geduchte concurrente werd van de klassieke gezagsgetrouwe freudianen.

Een belangrijk verschil met Freud was ook haar aandacht voor de psychologie van de vrouw. Welke temperamenten zijn er? de objectrelatietheorie wordt de individuele ontwikkeling beschreven aan de hand van de verschillende relaties Welke temperamenten zijn er?

het kind in de loop van zijn ontwikkeling heeft met de belangrijke hechtingsobjecten, vooral de vader en de moeder. Centraal staat de idee dat de representaties van de vroegste relaties met de primaire verzorgers — meestal de ouders — in de latere relaties opnieuw worden gezocht. De anti-psychiatrie In de jaren zestig was de beeldvorming over de psychisch gestoorde mens duidelijk veranderd, zowel binnen als buiten de psychiatrie.

De psychiatrie was uit haar ivoren toren gekomen; de psychiatrische instituten werden anders georganiseerd; beter toegankelijk voor de gewone mens.

Als tegenhanger van Freud en de wetenschappelijke benadering van de psychiatrie, ontstond de Antipsychiatrie. De Antipsychiatrie bestond niet lang, maar heeft wel bijgedragen aan de democratisering in de psychiatrie. Het totaal van maatschappelijke verschuivingen, socialiserings-en democratiseringsprocessen, zorgden ervoor dat individueel-medische en tegelijk autoritaire model werd gewijzigd. De term antipsychiatrie werd in 1967 voor het eerst gebruikt door de Zuid-Afrikaanse psychiater David Cooper.

De stimulerende invloeden voor deze groepsvorming en theorieën kwamen onder meer van Michel Foucault, Ronald D. Laing en Thomas Szasz en voor de antipsychiatrie in Nederland van Jan Foudraine en Kees Trimbos. Als tegenhanger van Freud en de wetenschappelijke benadering van de psychiatrie, ontstond de Antipsychiatrie. Lees meer over de antipsychiatrie in Nederland: 1954 Michel Foucault brengt Maladie mentale et personnalité uit, over de geneeskunde, psychiatrie en waanzin.

In de oorspronkelijke versie leunde Foucault aan bij de psychoanalyse van Sigmund Freud en de fenomenologische en existentiële Daseinsanalyse. Hij gaat uit van het volgende: wat geesteszieken genoemd worden zijn in feite levens problemen en intermenselijke conflicten, die ook als zodanig beleefd en opgelost dienen te worden. Daar mag best hulp bij gegeven worden, maar niet in de vorm van een dokter die een patiënt Welke temperamenten zijn er?.

De ziekterol is hier schadelijk en ook gevaarlijk voor de patiënt: het berooft hem van zijn persoonlijke verantwoordelijkheid en vrijheid. Zijn opzet is een kritiek op de psychologie en psychiatrie en de wijze waarop de disciplines naar hun geschiedenis kijken. De mentaal zieke wordt als iets dat eeuwig bestond en in de moderne tijd ontdekt wordt. In de literatuur toonden zij de grens wat mensen zijn en wat ze pretendeerden te zijn.

Prostituees, landlopers en gekken werden gezien als personen die vrijwillig voor hun levensstijl kozen. Binnen deze instellingen ontstaat het beeld van waanzin als een reële categorie, die te bestuderen en te genezen is. Welke temperamenten zijn er? betwist dat deze overgang naar gespecialiseerde instellingen een morele stap vooruit is. Het boek was een van de eerste sociologische onderzoeken van de sociale situatie van geesteszieken in psychiatrische ziekenhuizen en leverde een belangrijke bijdrage aan het begrip van sociale aspecten van geestesziekten.

De eerste drie essays richten zich op de ervaringen van patiënten; de laatste op de interacties tussen zorgverleners en patliënten.

De instituten hebben een grote invloed op de interacties van mensen, maar toch vinden mensen, zelfs op zulke plaatsen manieren om hun rol te herdefiniëren en hun identiteit terug te eisen. Asylums hielp met de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg, wat leidde tot een vermindering van het aantal grote psychiatrische ziekenhuizen en van de mensen die erin opgesloten zitten.

Het is ook van invloed geweest op de anti-psychiatriebeweging. Vooral de elektroshockbehandeling en de dreiging van lobotomie in de liet een onuitwisbare indruk achter.

De film was gebaseerd op de gelijknamige roman van Ken Kesey uit 1962. Kesey wilde duidelijk maken dat psychiatrische patiënten niet ziek maar alleen anders dan anderen waren. De roman en de film weerspiegelden een klimaat dat in het teken stond van de antipsychiatrie. Classificatie, medicatie en empirisch bewezen therapie Halverwege de twintigste eeuw werd een officiële classificatiepoging van psychiatrische stoornissen gedaan.

De classificatie was bedoeld om eenheid te brengen in de vele interpretaties van diagnoses. Op die manier was het gemakkelijker voor psychologen en psychiaters om patiënten te vergelijken en om informatie uit te wisselen.

Emotionele klachten werden eerst gecategoriseerd Welke temperamenten zijn er? gediagnosticeerd, en vervolgens behandeld door scherp te focussen op de specifieke kenmerkende symptomen van de diagnose. Het tijdperk van de medicamenteuze behandeling in de psychiatrie begon ongeveer tegelijkertijd, met de toevallige ontdekking van het antipsychotische effect van chloorpromazine chloorpromazine. Haloperidol Welke temperamenten zijn er?volgde, dit keer als gevolg van een bewuste zoektocht naar andere antipsychotica.

Tegelijkertijd werd het eerste effectieve antidepressivum imipramine Tofranileen toevallige ontdekking, ingevoerd. In 1960 volgde tenslotte de eerste tranquillizers van het type benzodiazepine. In deze jaren werd ook het terugvalprofylactisch effect van lithiumzouten in een bipolaire stoornis bekend. De cognitieve therapie werd omschreven en empirisch bewezen.

Psychiatrische patiënten werden vanaf nu bijna allemaal behandeld als ambulante patiënten niet opgenomenvaak met zowel medicatie als een vorm van psychotherapie. Het werd het eerste effectieve geneesmiddel voor de behandeling van psychische ziekten. De eerste gepubliceerde klinische studie met chloorpromazine, het eerste antipsychoticum uitgevonden door Henri Laborit, Jean Delay en Pierre Denikerwerd uitgevoerd in Sainte-Anne Hospital Center in Parijs.

In Europa staat het bekend als Largactil, door Heinz Lehman werd het naar Montreal gebracht en Thorazine genoemd. Roger Sperry of Caltech begon met een onderzoek naar gespleten breinen. De Engelse vertaling van De Standaard Uitgave van de Complete Psychologische Werken van Sigmund Freud werd gepubliceerd in 24 delen 1956-74. Dit was de eerste beschreven systeemtherapie, waarbij niet gekeken wordt naar de problemen van een individu, maar hoe die samenhangen in een systeem in dit geval de familie.

Hij was geïnspireerd door de grondlegger van de hechtingstheorie John Bowlby, die in deze tijd al werkte met gezinnen in groepstherapie. Lerner van de Yale University isoleerde het Welke temperamenten zijn er? melatonine, dat het slaap-waakritme bleek te reguleren.

Een jaar later richtte Nathen Welke temperamenten zijn er?, een kinderpsychiater, het Family Therapy Instituut in New Welke Welke temperamenten zijn er? zijn er? op. Paul Meehl gebruikte het diathese-stress model om schizofrenie te verklaren.

Kennedy, introduceerde wetgeving die het National Institute of Mental Health belast met Community Mental Health Centers voor mensen die worden ontslagen uit Welke temperamenten zijn er? staatsklinieken. Aaron Temkin Beck veranderde ongeveer gelijktijdig met Albert Ellis de klassieke gedragstherapie en vulde deze aan met cognitieve concepten, die hij vooral op de psychotherapie bij depressies toepaste.

De kern is de veronderstelling dat zogenaamde irrationele cognities gedachten zorgen voor disfunctioneel gedrag, zoals vermijdingsgedrag of agressie. De technieken die gebruikt worden in de cognitieve gedragstherapie richten zich op het veranderen van de inhoud van deze irrationele cognities. Daarnaast wordt gewerkt met technieken uit de klassieke gedragstherapie. Deze staan bij cgt echter ten dienste van het veranderen van cognities. Vanuit een experimentele traditie hebben klinische psychologen empirisch het gebruik van cognitieve gedragstherapie voor depressie, angst en andere stoornissen gevalideerd.

Gestandaardiseerde therapie kan nu worden uitgevoerd door het volgen van een boek; gerichte symptoomverbetering documenteert succes of mislukking. Dit empirisme ging ten koste van analytische en dynamische therapieën. Emotionele klachten werden eerst gecategoriseerd en gediagnosticeerd, en vervolgens behandeld door te focussen op de specifieke kenmerkende symptomen van de diagnose.

De beweging is opgericht door Carl R. De humanistische school in de psychologie is meer filosofisch dan psychologisch. Het is een van oorsprong Amerikaanse stroming die ook in Europa veel invloed heeft. De humanistische psychologie heeft een positieve blik op de menselijke aard. Er wordt uitgegaan van het idee dat mensen een aangeboren drang hebben tot zelfactualisering; de mens kan verder Welke temperamenten zijn er? dan zijn dierlijke instincten en kan zich engageren in creatieve activiteiten die zowel zijn welzijn als die van de maatschappij verbeteren.

Humanistische psychologie houdt zich vooral bezig met ontwikkelingsleer, psychotherapie en trainingen van gezonde en geesteszieke cliënten. Alle ambulante ggz-instellingen in Nederland worden in de jaren tachtig samengevoegd tot 58 Regionale Instellingen voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Riaggs.

De Amerikaanse psycholoog David Rosenhan publiceerde het Rosenhan-experiment, een onderzoek naar de validiteit van psychiatrische diagnoses. Dit is het gevolg van de in 1971 tot stand gekomen opdeling van het specialisme zenuw- en zielsziekten in de specialismen psychiatrie en neurologie. De Caucus van homoseksuele, en biseksuele leden van de American Psychiatric Association werd officieel opgericht. In 1985 veranderde de Caucus zijn naam in association of Gay and Lesbian Psychiatrists.

Ook psychische stoornissen zijn hierin opgenomen. In Amerika en Nederland gebruiken we als richtlijn voor psychische stoornissen. George Engel ontwikkelt Welke temperamenten zijn Welke temperamenten zijn er? biopsychosociaal model. Dit is een uitbreiding van een medisch model over het menselijk functioneren, waarin niet alleen aandacht is voor biomedische aspecten, maar ook voor psychologische en sociale factoren die mede bepalend zijn voor ziekte en het genezingsproces.

Psychologische en sociale aspecten worden in het biomedische model genegeerd, terwijl ze wel een belangrijk onderdeel vormen van het ziek zijn. Gedrag en omgeving zijn van invloed op het ontstaan, het verloop en de beleving van ziekte. En ziekte, of ziek-zijn, beïnvloedt ook het psychologisch welzijn en de sociale relaties. Engel heeft dit biomedische model daarom uitgebreid met psychologische en sociale aspecten.

Dit maakt het mogelijk om ook psychische en sociale aspecten waar te nemen, en te behandelen bij de behandeling van ziekten Andrey Lichko publiceerde Psychopathies and Accentuations of Character of Teenagers. Het was grotendeels beschrijvend van aard. De neurotische aandoeningen werden verspreid in affectieve stoornissen, angststoornissen, somatoforme stoornissen, dissociatieve stoornissen en seksuele stoornissen. Deze trad in april 1993 in werking in alle deelstaten en vakbondsgebieden van India.

De wet verving de Indiase Lunacy Act van 1912, die eerder de Indiase Lunas Asielwet van 1858 had vervangen. The American Neuropsychiatric Association werd opgericht.

Hiermee kon naast anatomie ook de activiteit van de hersenen bekeken worden, iets dat psychologisch onderzoek mogelijk maakt. De hechtingstheorie zet de band van een kind met Welke temperamenten zijn er? ouders of verzorgers, en de ontwrichting ervan door afscheiding, ontbering en verlies, centraal. De interactie met de omgeving vormt een kind Welke temperamenten zijn er?

en cognitief. Deze versie kreeg een veel uitgebreidere classificatie van psychische stoornissen Welke temperamenten zijn er? wereldwijd consensus over is ontstaan. Het eetlust-onderdrukkende hormoon leptine werd ontdekt.

Psychiatrie van nu en de toekomst Ondanks een overvloed aan investeringen, droogde de farmaceutische innovatie op in 2000. Er werden tot noch toe geen nieuwe typen psychiatrische geneesmiddelen ontdekt.

Hersenonderzoek is essentieel, maar het is duidelijk dat we bij lange na niet in de buurt zijn van het analyseren en behandelen van de menselijke psychologie op het neurale niveau. Het onderscheid tussen medisch en psychologisch onderzoek zal de komende jaren waarschijnlijk wel minder scherp worden, omdat bepaalde genetische of andere biologische verschillen verband blijken te houden met psychologische kwetsbaarheden.

In de afgelopen eeuw zijn veel verschillende invalshoeken voor behandeling ontstaan. De strijd tussen verschillende methoden zal blijven. We kunnen de diversiteit beter omarmen in plaats van een keuze te maken. Een robuuste psychiatrie van de toekomst zal inclusief zijn, van de cellulaire basis van gedrag, tot individuele psychologie, tot gezinsdynamiek en systeemtherapie, en tenslotte tot sociale fenomenen die iedereen aangaan.

Andere psychiatrische toepassingen worden onderzocht. Er is veel discussie over deze versie. Dit is een kader om psychische stoornissen integraal te onderzoeken op basis van de neurowetenschap. Gedrag wordt gezien in een spectrum, van normaal tot abnormaal. Aurelia wilde het taboe rond euthanasie in de psychiatrie doorbreken en wist met haar verhaal de media te bereiken.

De -11 verscheen in juni 2018. Daarin werden de afzonderlijke persoonlijkheidsstoornissen, zoals Borderline, Narcisme, vermijdende persoonlijkheidsstoornis, afhankelijke persoonlijkheidsstoornis, niet meer opgenomen, omdat er te weinig wetenschappelijk bewijs was voor een verschil tussen deze stoornissen. Esther Perel sprak bij over systeempsychologie. Is iemand met borderline echt zo snel boos?

Kun je meerdere persoonlijkheden hebben? Wil iemand met een eetstoornis gewoon dun zijn? Antwoorden op deze en andere vragen vind je in de interviews en verhalen in dit boek. De Nederlandse zeventienjarige Noa Pothoven overleed op 2 juni door. Over haar meer dan twintig opnames in jeugdzorg en ggz schreef Noa vanuit de kliniekom de wereld en de politiek wakker te schudden.

De actiegroep was opgericht na de dood van Noa Pothoven. Het was voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis dat er binnen in een ministerie gedemonstreerd werd. Deze greep uit de geschiedenis van de psychiatrie is voortdurend onder redactie.

Contact us

Find us at the office

Canzona- Dimeco street no. 37, 78300 Cayenne, French Guiana

Give us a ring

Ronzell Dupere
+94 603 665 727
Mon - Fri, 9:00-20:00

Write us